Chesham via Aylesbury, 17 November 2008 - MKT Transport Photography